Редакція від 10.01.2017 року
із змінами від 01.09.2018 року

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг

Фізична особа – підприємець Зарайський Олександр Миколайович (р.н.о.к.п.п. 2701611092), який діє на підставі Виписки з ЄДР щодо вчинення запису в ЄДР про реєстрацію ФО-П від 15.01.2013 року № 2 480 000 0000 146364 (надалі – «Виконавець»), керуючись Цивільним кодексом України (далі – ЦКУ), іншими законодавчими та підзаконними нормативно-правовими актами у сфері господарської діяльності, пропонує фізичним та/або юридичним особам (надалі – «Замовник») отримати інформаційні та консультаційні послуги, передбачені цим Договором. Цей Договір є публічним відповідно до ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однакові для всіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічний договір – цей правочин про надання та отримання інформаційних та консультаційних послуг, який встановлює однакові для всіх Замовників умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Замовником (надалі – «Договір»).
1.2. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі або юридичній особі, відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір, що міститься в публічній оферті.
1.3. Акцепт – надання Замовником повної і безумовної відповіді Виконавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою, у спосіб передбачений цим Договором, зокрема, але не виключно, шляхом повної або часткової оплати вартості послуг Виконавця у спосіб, передбачений на сайті та/або сторінці в соціальній мережі, яка належать Виконавцеві, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.
1.4. Замовник – фізична або юридична особа, яка уклала з Виконавцем цей Договір.
1.5. Сайт – вебсайт Виконавця в мережі Інтернет, розміщений за адресою: https://ukrpravo.biz/ (та його окремі сторінки).
1.6. Сторона – Виконавець або Замовник – залежно від контексту.
1.7. Сторони – Виконавець та Замовник.
1.8. Послуги – в розумінні цього договору: представництво інтересів Замовника (в органах судочинства, державної влади, контролюючих органах тощо), надання консультацій та/або підготовка документів відповідно до переліку, зазначеного на Сайті Виконавця, Інформаційні послуги, а також послуги із підготовки та надання звітності та/або ведення обліку.
1.9. Інформаційні послуги – в розумінні цього договору є Вебінари, Семінари, Інтенсиви, Практикуми, які надаються Виконавцем на умовах даної Оферти.
1.10. Вебінар – відеозапис Семінару (Інтенсиву, Практикуму тощо), онлайн відео-урок, онлайн-лекція, онлайн-майстер-клас, або онлайн-курс (два і більше Вебінарів), що проводяться в режимі реального часу та/або в режимі трансляції їх запису за допомогою web-технологій. Доступ до Вебінару Замовник отримує у вигляді персонального посилання яке дозволяє його перегляд безпосередньо в мережі інтернет та/або його скачування у вигляді відеофайлу на комп’ютер Замовника.
1.11. Семінар, Інтенсив, Практикум – це урок, лекція, майстер-клас або курс, які проводяться Виконавцем (або особами залученими Виконавцем) в режимі реального часу та виражаються у формі передачі інформації на умовах цієї Оферти.
1.12. Персональне посилання – персональний буквено-цифровий код або інший код, що дозволяє Замовнику отримати доступ до Вебінару.
1.13. Відрядження – направлення Виконавця для надання послуг, або під час надання послуг за межі м.Харкова.
1.14. Обов’язкові платежі – платежі, без вчинення яких неможливе надання послуги обраної Замовником (державне мито, державний збір, судовий збір, реєстраційний збір, оплата послуг третіх осіб тощо)

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець надає Замовникові обрані ним Послуги, інформацію про які розміщено на Сайті на умовах цього Договору.
2.2. Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцю вартість обраних Замовником Послуг у розмірі й у порядку, зазначеному на Сайті Виконавця та з урахування положень цього Договору.

3. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є:
1) для послуг із підготовки документів для реєстрації чи внесення змін в реєстраційні дані юридичних осбі та ФОП, договорів, підготовки заяв, скарг, відповідей на листи (запити) – направлення листа на електронну пошту Виконавця та/або направлення Виконавцю повідомлення в будь-якому в месенджері стосовно отримання зазначених послуг;
2) для послуги «Консультації з оподаткування та податкового права» – узгодження із Виконавцем дати та години початку консультації, або фактичне отримання консультації у випадку її отримання по телефону, або через Telegram/Viber/WhatsApp;
3) для послуги підготовка звітності – направлення листа на електронну пошту Виконавця та/або направлення Виконавцю повідомлення в будь-якому в месенджері стосовно отримання зазначених послуг;
4) решти послуг, зазначених на Сайті – повна або часткова оплата вартості послуги, а у випадку термінового звернення надання згоди щодо її оплати у майбутньому.
Здійснення згаданих дій свідчить про прийняття Замовником публічної оферти.
3.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту вчинення Замовником дій, передбачених п. 3.1. цього Договору, що свідчать про згоду Замовника дотримуватися умов Договору, без підписання його письмового примірника Сторонами.
3.3. Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримувати Послуги на встановлених Виконавцем умовах та оплатити їхню вартість із моменту вчинення дій, передбачених п.3.1. цього Договору.
3.4. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Замовником положень Договору, Вартості послуг та умов їхнього надання та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що має необхідну дієздатність та правоздатність, а рівно всі права і повноваження, необхідні і достатні для укладання та виконання цього Договору відповідно до його умов.
4.2. Усі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. Перед отриманням та/або початком користування послугами кожний Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору, що розміщений (оприлюднений) на вебсайті Виконавця.
4.3. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір. Відповідно, Замовник, який здійснив Акцепт, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами цього Договору.
4.4. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він невправі користуватися послугами Виконавця та/або направляти листи на електронну пошту Виконавця стосовно їхнього отримання, звертатися до Виконавця письмово в месенджерах чи за телефоном щодо їхнього отримання, та/або сплачувати (повністю чи частково) їхню вартість. Відповідно, Замовник, який здійснив дії, передбачені п.3.1 цього Договору та/або цим пунктом, вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами цього Договору.
4.5. Договір про надання послуг Виконавцем укладається шляхом отримання згоди від Замовника на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцептування всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.
4.6. Виконавець самостійно відповідно до та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим повідомленням про це Замовників на Сайті. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними до Договору, цей Замовник має право розірвати Договір згідно з порядком, викладеним в Договорі, протягом 3 (трьох) календарних днів із дня, коли він дізнався (чи міг дізнатися) про внесені зміни до Договору. Нерозірвання Замовником Договору в зазначений строк та продовження користування Послугами свідчить про згоду Замовника зі змінами, внесеними до Договору.
4.7. У разі внесення змін до цього Договору Виконавець розміщує повідомлення про такі зміни на своєму Сайті не менш ніж за 3 (три) календарні дні до набуття змінами чинності, окрім випадків, для яких Договором встановлено інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких Виконавець не зобов’язаний повідомляти Замовника про внесення змін. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

5. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Умови надання послуг:
5.1.1. ознайомлення Замовника з умовами цього Договору та його акцепт;
5.1.2. оплата Замовником вартості обраних послуг (у випадку коли така оплата є умовою акцепту Договору) у розмірі та у порядку, визначеному Виконавцем із врахуванням інформації, зазначеної на сторінці послуги на Сайті Виконавця.
5.2. Послуги надаються після вчинення Замовником дій, необхідних для отримання обраних Послуг.
5.3. Замовник самостійно забезпечує дотримання належних технічних умов для персонального комп’ютера або іншого мобільного пристрою, необхідних для отримання обраної Послуги.
5.5. Виконавець не несе відповідальності у разі неможливості отримання Замовником обраної Послуги, яка виникла з причин, не залежних від Виконавця, зокрема, але не виключно у разі відсутності у Замовника можливості (зокрема технічної) для отримання Послуги. У випадку неотримання Замовником послуги не з вини Виконавця вартість такої послуги Замовнику не повертається та не відшкодовується.
5.5. Обрані Замовником Послуги надаються Замовникові в термін, у порядку та в обсязі, зазначеному на Сайті Виконавця (та його окремих сторінках) та/або в електронних листах Виконавця, направлених на електронну поштову скриньку Замовника. Інформація щодо термінів (строків) та порядку надання обраної послуги, зазначена на Сайті Виконавця (та його окремих сторінках) та/або в електронних листах Виконавця, направлених на електронну поштову скриньку Замовника, є невід’ємною частиною цього Договору.
5.6. Виконавець має право змінити терміни (строки) та порядок отримання Послуги після її замовлення Замовником, попередивши останнього про таку зміну шляхом направлення на його електронну адресу, зазначену під час реєстрації електронного листа.
5.7. За порушення морально-етичних норм, у разі іншої некоректної поведінки Замовника під час отримання Послуги Виконавець має право припинити надання Послуги такому Замовнику без компенсації (відшкодування, повернення) її вартості.

6. СТРОКИ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ВИКОНАВЦЕМ

6.1. Строки надання послуг:
6.1.1. початок надання послуги визначається моментом акцепту цього Договору;
6.2.1. завершення надання послуги визначається як подія, залежно від виду послуги, а саме:
– внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, про державну реєстрацію Замовника фізичною особою – підприємцем;
– внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію створення юридичної особи;
– внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації змін до статуту та/або реєстраційних даних Замовника;
– внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про реєстрацію припинення Замовника;
– підписання Виконавцем як представником Замовника акта перевірки;
– отриманням у контролювальному органі відповіді на лист, звернення, заяву, скаргу тощо;
– направлення на електронну адресу Замовника (або в будь-якому в месенджері) листа (повідомлення) із: відповіддю на запитання, підготовленими документами, персональним посиланням тощо;
– завершенням розгляду скарги Замовника (у разі присутності Виконавця під час розгляду скарги);
– завершенням консультації в офісі Виконавця або у випадку її отримання по телефону, чи через Telegram/Viber/WhatsApp;
– надходження квитанції №2 або повідомлення про вручення поштового відправлення як підтвердження прийняття наданої звітності.
6.2. За настання обставин, передбачених у п. 6.2.1. цього Договору, Виконавець вважається таким, що повністю, якісно та своєчасно виконав свої обов’язки перед Замовником.

7. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

7.1. Виконавець має право:
7.1.1. Відмовити Замовнику в наданні Послуг. У випадку відмови в наданні послуг причина відмови може не повідомлятись і не коментуватись. У випадку відмови в наданні послуг після сплати їх вартості Замовником, сплачені кошти повертаються з урахуванням вартості частини послуги яка вже була надана Замовнику (сума коштів, що повертається, визначається Виконавцем самостійно).
7.1.2. Надавати Послуги в терміни (строки) на умовах та в обсязі, зазначених на Сайті Виконавця (та його окремих сторінках) та/або в електронних листах Виконавця, направлених на електронну поштову скриньку Замовника.
7.1.3. На підставі отриманого від Замовника e-mail здійснювати масову розсилку інформаційних повідомлень без згоди Замовника та/або осіб, які залишили свої дані на сайті Виконавця (в інформаційних повідомленнях розміщується посилання на відмову від їхнього отримання).
7.1.4. Залучати до надання Послуги (або її окремих частин) третіх осіб.
7.1.5. В односторонньому порядку вносити зміни до умов цього Договору, в тому числі, але не виключно, змінювати правила сплати коштів для надання послуг, вносити зміни в порядок надання послуг шляхом розміщення нової редакції цього Договору на Сайті виконавця.
7.1.6. Проводити аудіо- фото- і відеофіксацію під час надання Інформаційних Послуг, а також використовувати отримані при аудіо- фото- і відеофіксації матеріали на власний розсуд.
7.2. Обов’язки Виконавця:
7.2.1. Надавати Послуги на умовах цього Договору.
7.2.2. Зберігати інформацію та відомості (в тому числі – персональні дані), надані Замовником на виконання умов цього Договору у межах чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.
7.3. Замовник має право:
7.3.1. Звертатися до Виконавця для отримання інформації щодо Послуг Виконавця, умов їхнього надання та умов цього Договору у спосіб та за контактами, зазначеними на Сайті Виконавця.
7.3.2. Отримувати будь-яку із запропонованих Послуг Виконавця на умовах цього Договору.
7.4. Обов’язки Замовника:
7.4.1. До акцептування Оферти ознайомитися з її чинними умовами.
7.2.2. У разі згоди з умовами цього Договору акцептувати його шляхом, визначеним в п.3.1. цього Договору.
7.4.3. Виконувати умови цього Договору.
7.4.4. Інформувати Виконавця про всі відомі обставини та надавати Виконавцю повну і правдиву інформацію та всі необхідні й достовірні документи, які мають або можуть мати значення, для якісного та повного надання обраної Послуги та належного виконання Виконавцем умов цього Договору.
7.4.5. На вимогу Виконавця надати всю інформацію та документи, які не були надані раніше та мають або можуть мати значення, для якісного та повного надання обраної Послуги та належного виконання Виконавцем умов цього Договору.
7.4.6. Своєчасно у встановлені цим Договором строки та у повному обсязі сплачувати вартість отриманих послуг.
7.4.7. Своєчасно сплатити обов’язкові платежі, якщо це необхідно для надання Виконавцем послуг, зумовлених цим Договором.
7.4.8. Інформувати Виконавця, чи не зв’язаний Замовник нерозірваною угодою з іншим Виконавцем (адвокатом, адвокатським об’єднанням, юристом, юридичною фірмою тощо).
7.4.9. Ретельно ознайомлюватися із всіма документами, підготовленими Виконавцем і наданими Замовнику для ознайомлення, та негайно інформувати Виконавця у разі наявності зауважень чи побажань щодо їхнього змісту (та/або у випадку виявлення в них будь-яких розбіжностей, невідповідностей чи інших недоліків тощо).
7.4.10. Не вимагати виконання дій, що виходять за межі професійних прав і обов’язків Виконавця.
7.4.11. Дотримуватись ввічливості й толерантності у спілкуванні з Виконавцем.
7.4.12. Не чинити перешкод Виконавцю під час виконання останнім умов цього Договору у вигляді: несплати вартості послуг, обов’язкових платежів, неповідомлення або несвоєчасного повідомлення інформації та/або ненадання чи несвоєчасного надання Виконавцю документів, надання яких передбачено цим Договором, інших дій, які перешкоджають Виконавцю своєчасно та належним чином виконати свої обов’язки за цим Договором.
7.5. Замовнику заборонено, якщо інше не передбачено умовами надання конкретної Послуги:
7.5.1. Поширювати відео-, аудіозапис Інформаційної послуги у будь-який спосіб.
7.5.2. Поширювати матеріали Інформаційної послуги у вигляді розшифровки, тобто перекладу аудіо-, відеоматеріалів в текстовий формат, та/або перекладу на інші мови.
7.5.3. В комерційних цілях використовувати отриману від Виконавця інформацію шляхом переказу або поширення знань і основ без попереднього погодження з Виконавцем.
7.5.4. Використовувати отриману від Виконавця інформацію, включаючи (без обмеження) з метою створення подібної та/або конкурентної послуги, або сервісу, або з метою отримання комерційної або фінансової вигоди без попереднього погодження з Виконавцем.
7.5.5. Організовувати та проводити власні заходи або заняття на базі Інформаційних послуг Виконавця.
7.5.6. Вчиняти дії, спрямовані на порушення умов цього Договору.
7.5.7. Передавати та/або надавати доступ до будь яких отриманих матеріалів (зокрема, але не виключно, вебінарів) чи іншої інформації будь-яким третім особам.
7.5.8. Допускати поширення недостовірної, неправдивої інформації, а також інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, а також інформації, яка  спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної, расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України і нормами Міжнародного права.
7.5.9. Вчиняти інші дії, не передбачені цим Договором, але такі, що містять склад кримінального або адміністративного правопорушення чи порушують права і законні інтереси Виконавця, інших Замовників та/або третіх осіб.

8. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ЗАМОВНИКА

8.1. Сторони дійшли згоди, що документи Замовника (як передані Виконавцю від Замовника, так і створені та/або отримані Виконавцем від третіх осіб, зокрема, під час надання послуги) зберігаються Виконавцем у неметалевих шафах та/або столах.
8.2. На письмову вимогу Замовника зберігання оригіналів документів може здійснюватися у сейфах, металевих шафах, які надійно замикаються, чи у банківській ячейці, що орендується Виконавцем за рахунок Замовника спеціально для зазначених цілей.
8.3. У разі надання вимоги щодо збереження документів у металевих сейфах (металевих шафах/банківській ячейці) Замовник зобов’язаний відшкодувати Виконавцю їхню вартість із витратами на придбання, транспортування, встановлення та/або оренду включно (монтаж, закріплення, витрати, пов’язані з укладанням договору із банківською установою, тощо) за місцем зберігання.
8.4. Тип сейфу (металевої шафи), його модель, ступінь захисту (клас зламостійкості, вогнестійкості), та/або банківська установа визначаються особисто Замовником про що Сторони підписують та скріплюють печатками (у разі їхньої наявності) протокол узгодження, в якому також визначають вартість сейфу (металевої шафи), банківську установу та загальну суму витрат, яка має бути відшкодованою Виконавцю.
8.5. Документи Замовника зберігаються Виконавцем безоплатно протягом усього строку надання послуги та упродовж 60 календарних днів, що йдуть за настанням обставин, зазначених у п. 6.2.1. цього Договору.
8.6. Зберігання документів понад термін, визначений у п. 8.5. цього Договору, здійснюється на умовах, визначених у п. 8.1.-8.2. цього Договору на платній основі з оплатою послуг зі зберігання згідно з додатком 1 до цього Договору. Загальний термін зберігання документів у Виконавця не повинен перевищувати трьох років після завершення року, в якому було створено (складено, підписано тощо) документ.
8.7. Після спливання трирічного терміну, визначеного в п. 8.6. цього Договору, документи Замовника підлягають знищенню шляхом їхньої здачі в пункт приймання вторинної сировини (макулатури). Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцю вартість послуг зі зберігання документів та відшкодувати Виконавцю усі витрати, яких зазнав останній під час зберігання та знищення документів Замовника, зокрема, але не виключно: вартість шаф/столів, що використовувалися для їхнього зберігання, вартість транспортування документів тощо.
8.8. Виконавець зобов’язаний надати (передати) та/або повернути документи Замовнику протягом 3 (трьох) робочих днів, наступних за днем настання обставин, зазначених у п. 6.2.1. цього Договору, а після спливання цього терміну (у випадку неотримання документів Замовником не з вини Виконавця) – протягом 5 (п’яти) робочих днів після отримання Виконавцем вимоги Замовника щодо їхнього повернення, але не раніше дня проведення Замовником остаточного розрахунку з Виконавцем за послуги, надані відповідно до цього Договору (із вартістю послуг зі зберігання документів Замовника та відшкодування витрат на відрядження включно). Документи надаються (передаються, повертаються тощо): особисто Замовнику, його представнику (адвокату чи іншому представнику, який діє на підставі належним чином посвідченої довіреності) або направляються (за рішенням Виконавця) поштою чи кур’єрскою службою за адресою (реквізитами для отримання), яка відома Виконавцю.
8.9. У разі особистого отримання документів, за бажанням Замовника, Сторонами може бути складений акт приймання – передачі документів.
8.10. У разі настання обставин, зазначених у п. 8.7. цього Договору, знищення документів, термін зберігання яких минув, здійснюється Виконавцем без додаткового погодження із Замовником.
8.11. У випадку відмови Замовника від отримання документів та/або невжиття заходів, спрямованих на отримання документів після спливання терміну, зазначеного в п. 8.5. цього Договору, Виконавець не несе жодної відповідальності за збереження документів Замовника.
8.12. Приймання – передача та/або повернення документів Замовника здійснюється в офісі Виконавця за адресою, зазначеною в розділі 16 цього Договору.

9. ВІДРЯДЖЕННЯ

9.1. У разі необхідності направлення Виконавця у відрядження вартість витрат на відрядження визначається Сторонами у Протоколі узгодження вартості відрядження, згідно з додатком 2 до цього договору (для визначення суми авансу на відрядження).
9.2. У випадку відмови Замовника оплатити витрати на відрядження чи у разі несплати авансу на відрядження у терміни та в розмірах, встановлених цим Договором (відповідно до додатка 2 до цього Договору), Виконавець залишає за собою право відмовитися від надання послуг.

10. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

10.1. Вартість Послуг Виконавця зазначається на Сайті Виконавця (та його окремих сторінках) та/або в електронних листах Виконавця, направлених на електронну поштову скриньку Замовника (або під час спілкування в месенджерах), та може змінюватися залежно від складності послуги, часу, витраченого для її надання, тощо. Інформація про актуальну ціну (або мінімальну вартість) Послуги зазначається на Сайті (та його окремих сторінках) та/або в електронних листах Виконавця, направлених на електронну поштову скриньку Замовника (або під час спілкування із Замовником у месенджерах).
10.2. Оплата вартості обраної Послуги здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця у спосіб, зазначений на Сайті Виконавця (та/або конкретній сторінці обраної послуги).
10.3. Розміри та оплата вартості послуг:
10.3.1. вартість послуги «Консультації з оподаткування та податкового права» визначається Виконавцем:
– у випадку надання послуги в офісі Виконавця або в режимі відеоконференції – під час попередніх перемовин із Замовником та повідомляється Замовнику перед призначенням дати та часу проведення консультації;
– у випадку надання консультації засобами телефонного зв’язку та/або шляхом листування через електронну пошту чи месенджери (Skype, Telegram, Viber, WhatsApp тощо) – після надання такої консультації, на власний розсуд Виконавця в залежності від складності консультації та від часу, витраченого на її надання.
Мінімальну вартість послуги зазначено на сторінці послуги на сайті виконавця. Замовник зобов’язаний сплатити вартість послуги, визначеної Виконавцем, у повному обсязі безпосередньо після отримання послуги.
10.3.2. вартість Інформаційних послуг зазначена на конкретних сторінках цих послуг, на Сайті Виконавця.
10.3.3. вартість решти послуг, зазначених на Сайті Виконавця, визначається Виконавцем під час попередніх перемовин із Замовником щодо їхнього надання та повідомляється Замовнику: під час особистого спілкування, спілкування телефоном, спілкування в месенджерах та/або шляхом направлення електронного листа на електронну поштову скриньку Замовника. Вартість цих послуг підлягає сплаті у порядку та терміни повідомлені Замовнику під час попередніх перемовин, а у випадку якщо Виконавцем конкретний термін оплати не визначався, протягом 2 робочих днів після завершення місяця в якому було отримано послугу. Мінімальну вартість послуги зазначено на сторінці послуги на сайті виконавця;
10.4. Послуги, зазначені в п.п. 10.3.2. та 10.3.3. цього Договору, надаються Виконавцем після повної, 100 (сто) відсоткової їх оплати Замовником. Така оплата вартості Послуги означає ознайомлення і повну згоду Замовника з усіма умовами цього Договору. У випадку надання вказаних послуг до моменту їх оплати (з огляду на терміновість) Замовник зобов’язаний сплатити вартість послуги, визначеної Виконавцем, у повному обсязі наступного дня після отримання вимоги щодо її оплати.
10.5. Вартість послуг зі зберігання документів Замовника визначається згідно з Додатком 1 до цього Договору «Перелік та вартість послуг зі зберігання Виконавцем документів Замовника».
10.6. Вартість витрат на відрядження (відповідно до розділу 9 цього Договору), з урахуванням авансу, сплаченого відповідно до п. 9.2 цього Договору та додатку 2 до цього Договору, відшкодовується Замовником шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, або готівкою – протягом 2 (двох) робочих днів після складення Виконавцем та направлення на електронну поштову адресу Замовника (або в будь-якому месенджері) одностороннього Акту про надані послуги.
10.7. Замовники мають змогу отримати індивідуальні бонуси, привілеї, знижки від Виконавця на його власний розсуд.
10.8. Способи оплати послуг Виконавця доступні Замовнику:
– оплата на розрахунковий рахунок виконавця за реквізитами в форматі IBAN;
– через платіжну кнопку (у випадку її встановлення на сайті) платіжної системи (LiqPay, WayForPay, Fondy тощо);
– через платіжне посиланням платіжної системи (LiqPay, WayForPay, Fondy тощо);
– через виставлення інвойсу платіжної системи (LiqPay, WayForPay, Fondy тощо) на e-mail Замовника;
– шляхом сканування QR-кода платіжної системи (LiqPay, WayForPay, Fondy тощо) направленого на e-mail або в месенджер Замовника.
В залежності від послуг або наявних технічних можливостей Замовнику можуть бути доступні як всі так і лише окремі способи оплати із перелічених в цьому пункті. Виконавець має право пропонувати Замовнику способи оплати та платіжні системи на власний розсуд Виконавця. Замовник може обрати зручний для нього спосіб оплати виключно із того переліка який запропонований йому Виконавцем.
10.9. Умови повернення коштів сплачених Замовником за послуги Виконавця:
10.9.1. кошти сплачені за послуги зазначені в пп. 10.3.1. цього Договору, послуги із зберігання документів та вартість витрат на відрядження поверненню не підлягають;
10.9.2. умови повернення коштів сплачених за Інформаційні послуги зазначені в пп. 10.3.2. цього Договору підлягають поверненню в обсягах та на умовах зазначених на сторінках цих послуг;
10.9.3. кошти сплачені за решту послуг, зазначених на Сайті, можуть бути повернуті Замовнику в повному розмірі тільки у випадку якщо на момент надходження від Замовника вимоги щодо розірвання договору та повернення сплачених коштів Виконавець не встиг приступити до надання послуги (зокрема, але не виключно, не встиг розпочати підготовку документів, не розпочинав процедуру реєстрації чи несення змін в реєстраційні дані Замовника тощо). У випадку якщо на момент надходження від Замовника вимоги щодо розірвання договору та повернення сплачених коштів, Виконавець вже встиг розпочати (приступити) до надання замовленої послуги, вартість сплаченої послуг підлягає поверненню у розмірі визначеному на розсуд Виконавця. У випадку якщо на момент надходження від Замовника вимоги щодо розірвання договору та повернення сплачених коштів надання послуги вже завершено (зокрема, але не виключно, підготовлені документи направлені на електронну пошту або в месенджер Замовника, реєстрація або внесення змін в реєстраційні дані Замовника проведено тощо) сплачені кошти поверненню не підлягають.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. У випадку надання Замовником завідомо неправильних даних, інформації чи документів Виконавець не несе жодної відповідальності за наслідки, а претензії таких Замовників не розглядаються.
11.2. Виконавець несе відповідальність перед Замовником за збереження документів Замовника у випадку незабезпечення Виконавцем їхнього зберігання у металевих сейфах (шафах), банківських установах, коли таке зберігання є обов’язковим відповідно до п. п. 8.2.-8.4. цього Договору, а саме: у випадках, коли пошкодження, знищення чи втрата документів є наслідком порушення Виконавцем умов щодо забезпечення їхнього зберігання в сейфах, металевих шафах чи банківській установі, останній зобов’язаний відшкодувати Замовнику витрати, пов’язані з поновленням втрачених документів або здійснити таке поновлення самостійно та за власний рахунок.
11.3. Виконавець звільняється від відповідальності за збереження документів Замовника у випадках, коли:
– Замовник не висував вимог (у порядку, передбаченому п. 8.2 цього Договору) щодо зберігання документів у сейфах, металевих шафах чи банківських установах або не відшкодував (відмовився від відшкодування) виконавцю витрат, пов’язаних із придбанням сейфів, металевих шаф, оренди банківських ячейок у кількості, достатній для розміщення документів Замовника;
– пошкодження, знищення чи викрадення документів сталося внаслідок недостатньої захищеності (зламостійкості, вогнестійкості) сейфа чи шафи, обраної Замовником;
– пошкодження чи знищення документів відбулося внаслідок пожежі, пошкодження комунікацій або залиття приміщення, які сталися не з вини Виконавця;
– вилучення документів здійснено правоохоронними органами;
– документи викрадено разом із сейфами (шафами), в яких вони зберігалися, або внаслідок злочинних дій, яким Виконавець не міг перешкодити;
– документи пошкоджено або знищено внаслідок таких обставин непереборної сили (форс-мажор), як: війна, стихійне лихо (повінь, землетрус, сель, цунамі), масові заворушення тощо.
11.4. У випадку надання послуг із припинення юридичної особи чи фізичної особи – підприємця або послуг із супроводження перевірки Виконавець не гарантує відсутність та не несе жодної відповідальності за донарахування податків, штрафів, фінансових санкцій, пені, адміністративних штрафів тощо, які нараховані контролювальними органами за наслідками проведених перевірок фінансово-господарської діяльності Замовника.
11.5. У випадку неповного та/або несвоєчасного надання чи надання Замовником неналежної інформації та документів, необхідних для виконання своїх зобов’язань, несвоєчасної сплати обов’язкових платежів, або невиконання (неналежне виконання) умов п. 7.4.9. цього Договору, Виконавець звільняється від відповідальності за порушення (невиконання) зобов’язань, що виникають із цього Договору, або за їхнє неповне/неякісне/несвоєчасне виконання.
11.6. Виконавець не несе жодної відповідальності за результат наданої послуги у випадку коли Замовник не погоджується із варіантом вирішення проблеми (ситуації тощо) запропонованованому Виконавцем чи змістом документів підготовлених Виконавцем та наполягає на своєму варіанті вирішення та/або змісті документів.
11.7. У разі порушень у роботі мережі Інтернет, обладнання, програмного забезпечення Замовника, розладу стану здоров’я Замовника та/або неможливості прибути за адресою (місцем) надання Послуги, Виконавець не несе відповідальності за неможливість отримання/надання Послуги.
11.8. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані Замовнику, внаслідок його власних (Замовника) дій чи бездіяльності.
11.9. Сторони дійшли згоди, що сумарна відповідальність Виконавця за будь-якими позовами та/або претензіями (в тому числі, але не виключно, за невиконання умов цього Договору) обмежується сумою платежу, сплаченого Замовником за Послугу Виконавця.
11.10. Виконавець не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені впливом обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) у порядку, передбаченому цим Договором.
11.11. Замовник самостійно несе повну відповідальність за наслідки будь-якого роду, в тому числі, але не виключно, за очікувані результати від отриманої Послуги, які можуть настати в результаті надання послуг Виконавцем.
11.12. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність змісту Інформаційної послуги очікуванням Замовника. Зміст Інформаційної послуги є особистою точкою зору Виконавця, яка може не збігатися з точкою зору чи життєвим досвідом Замовника.
11.13. За жодних умов і обставин Виконавець не несе відповідальності перед Замовником та/або третіми особами за використання матеріалів, посилань та інформації, одержаної Замовником під час отримання Інформаційної послуги та переданої їм, а також за прийняті рішення Замовником та/або будь-якими третіми особами на підставі інформації, отриманої Замовником під час надання Виконавцем Інформаційної послуги.
11.14. У випадку порушення термінів оплати вартості послуг встановлених в п.10.3 цього Договору більше ніж на 5 робочих днів, Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцю штраф у розмірі 50% від суми заборгованості.
11.15. Сторони дійшли згоди, що у випадку порушення термінів оплати вартості послуг встановлених в п.10.3. цього Договору більше ніж на 30 календарних днів або не сплати вартості наданих послуг чи у випадку відмови здійснити оплату Виконавець має право розмістити в мережі інтернет та/або на сторінках в соціальних мережах інформацію про Замовник як про ненадійного контрагента (замовника).
11.16. Усі спори, що виникають із цього Договору, або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Виконавцем та Замовником.
11.17. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується судом – відповідно до чинного процесуального законодавства України.

12. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС – МАЖОР)

12.1. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін;
12.2. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 30 (тридцяти) днів поспіль, то кожна зі Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором і, в такому разі, жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків тощо;
12.3. Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини, повинна повідомити про це іншу сторону протягом 10 (десяти) днів із моменту настання таких обставин (за винятком загальновідомих обставин інформація про визнання яких надзвичайними та невідворотними (форс-мажорними) розміщена на сайті торгово-промислової палати). Настання обставин нездоланної сили має бути підтверджене довідкою відповідних компетентних органів;
12.4. За відсутності своєчасного повідомлення винна Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні збитки, заподіяні іншій Стороні неповідомленням або невчасним повідомленням про настання обставин непереборної сили;
12.5. Настання форс-мажорних обставин збільшує строк виконання Договору на період їхньої дії.

13. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

13.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його акцептування Замовником та діє:
– в частині щодо надання послуг передбачених цим Договором – до моменту отримання замовленої Послуги (зокрема, настанням обставин зазначених в п. 6.2.1. цього Договору);
– в частині щодо зберігання документів Замовника – протягом 1095 (тисячі дев’яносто п’яти) днів наступних після спливу терміну безоплатного зберігання документів встановленого в п.8.5. цього Договору.
13.2. Завершення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
13.3. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Замовників шляхом його розміщення (оприлюднення) на Офіційному вебсайті Виконавця.

14. ІНШІ УМОВИ

14.1. Конфіденційною визнається вся ділова інформація між Виконавцем та Замовником, у тому числі, але не виключно, інформація про Виконавця, Замовника, третіх осіб, технології. Акцептуючи цей Договір, Замовник надає дозвіл на збирання та обробку його персональних даних – для цілей, пов’язаних із наданням Послуг та в межах, визначених законодавством України.
14.2. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» Замовнику повідомляється:
14.2.1. Володільцем та розпорядником персональних даних Замовника є Виконавець.
14.2.2. Персональні дані Замовника обробляються з метою надання Послуг, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.
14.2.3. Із метою обробки персональних даних, зазначеною у цьому Договорі, можуть оброблятися ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, реєстраційний номер облікової картки платника податків або ЄДРПОУ, анкетні дані, адреса реєстрації.
14.2.4. Із персональними даними вчинятимуться такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеосіблення, знищення персональних даних.
14.2.5. Персональні дані Замовника без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення їх не можуть бути передані третім особам – за винятком випадків, передбачених Законом України «Про захист персональних даних» та випадків, передбачених іншими Законодавчими актами.
14.2.6. Персональні дані Замовника оброблятимуться з моменту їхнього отримання та протягом всієї діяльності Виконавця, після чого їх буде знищено Виконавцем у зв’язку із завершенням строку зберігання персональних даних. Персональні дані Замовника зберігатимуться протягом терміну, який передбачено законодавством України, після чого їх буде знищено у зв’язку із завершенням строку зберігання персональних даних.
14.2.7. Замовник може відкликати згоду на обробку своїх персональних даних письмово, надіславши Виконавцю запит, але у цьому разі втрачає право на отримання Послуги (без відшкодування її вартості).
14.2.8. Замовник володіє всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».
14.2.9. Отримуючи Послуги, кожен Замовник надає згоду Виконавцю на обробку його персональних даних в обсязі та на умовах, які зазначені у цьому Договорі.
14.3. Замовник має право на отримання Послуги виключно у випадку дотримання ним всіх вимог цього Договору.
14.4. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення умов цього Договору та/або питань, не урегульованих ним, остаточне рішення приймається Виконавцем відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Виконавця є остаточним і не підлягає оскарженню.
14.5. Сейфи та металеві шафи, придбані Виконавцем для забезпечення виконання вимог п.8.2. цього Договору, є власністю Виконавця.
14.6. У разі відмови Замовника від отримання ним Послуги будь-які претензії Замовника з цього приводу Виконавцем не приймаються і не розглядаються, а сплачена вартість послуги Замовнику не повертається та у будь-який спосіб не відшкодовується.
14.7. Проїзд до місця отримання Послуги і у зворотному напрямку, проживання, харчування та витрати, пов’язані з отриманням Послуги, а також будь-які інші витрати Замовника оплачуються самим Замовником.

15. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1 Одностороння зміна умов чи відмова виконувати умови Договору є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором.
15.2. Виконавець підтверджує, що є платником єдиного податку (3 група, 5 %).
15.3. Укладаючи (акцептуючи) цей Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору.
15.4. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України – і його умови однакові для всіх Замовників. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Замовника зі всіма умовами Договору, без винятку і доповнення. А також свідчить про те, що Замовник розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Замовник не перебуває під впливом помилки, обману, насильства, загрози і тому подібного.
15.5. Сторони дійшли згоди, що строк позивної давності за цим договором складає 4 (чотири) роки.

16. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Адресу для надсилання скарг (заяв, звернень) до Виконавця, порядок і терміни розгляду заяв та скарг, а також поштові та електронні адреси, за якими Замовник може звернутися з питань надання Послуг, можна дізнатися на сайті Виконавця. У випадку звернення Замовника до Виконавця за допомогою телефону Замовник погоджується із тим, що телефонна розмова може бути записана з метою контролю якості обслуговування Замовника.
Місцезнаходження офісу Виконавця: м. Харків, майдан Конституції, будинок 1 (Палац Праці), під’їзд 3, поверх 6, офіс 36-07.
IBAN: UA423515330000026009052338609, р.н.о.к.п.п.: 2701611092.


Додаток 1
до ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ
про надання послуг

Перелік та вартість послуг
зі зберігання Виконавцем документів Замовника

1. Одиниця зберігання.
Сторони узгодили, що окремими одиницями зберігання є:
1) виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
2) опис документів, що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;
3) статут юридичної особи та/або його нова редакція;
4) рішення про створення юридичної особи;
5) виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
6) опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;
7) протокол загальних зборів або рішення учасника (засновника, власника);
8) акт приймання – передачі частки у статутному капіталі (кожен акт є окремою одиницею зберігання);
9) договір купівлі-продажу або дарування корпоративних прав (кожен договір є окремою одиницею зберігання).
10) витяг із реєстру платників єдиного податку (у разі реєстрації Замовника платником єдиного податку);
11) книга (книги) обліку доходів (кожна книга є окремими об’єктом зберігання);
12) печатка юридичної особи або фізичної особи – підприємця;
13) папки або швидкозшивачі з документами;
14) книги та журнали (за винятком книг обліку доходів ФО-П);
15) зброшуровані (зшиті) документи;
16) трудові книжки найманих працівників.

Кожна папка чи швидкозшивач з документами (пп. 13 цього пункту) та кожна підшивка із зброшурованими (зшитими) документами (пп. 15 цього пункту) вважається окремою одиницею зберігання. Кожна книга або журнал (пп. 14 цього пункту) вважається окремою одиницею зберігання. Кожна трудова книжка найманого працівника вважається окремою одиницею зберігання.

2. Вартість послуг зі зберігання (за повний або неповний рік зберігання*):
– документів зазначених в п.п. 1-12 п. 1 цього додатку – 200 грн за кожну одиницю зберігання;
– решти документів – 150 грн за кожну одиницю зберігання.

Примітка:
* – Роками зберігання є: рік, в якому сплив термін безоплатного зберігання документів, встановлений п. 6.5 цього Договору, наступні роки зберігання, та/або рік повернення документів Замовнику, або рік, в якому сплинули 1095 (тисяча дев’яносто п’ять) днів, наступних після завершення терміну безоплатного зберігання документів, встановленого в п. 8.5. цього Договору.

3. Місце зберігання.
Документи Замовника зберігаються в офісі Виконавця (за адресою, зазначеною в п. 5.2. цього Договору), або в окремому приміщенні, визначеному на свій розсуд Виконавцем, для зберігання документів.


Додаток 2
до ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ
про надання послуг

Розмір витрат на відрядження,
які відшкодовуються Виконавцю

1. Добові:
1.1. у разі відрядження до селищ та районних центрів Харківської області:
– за умови повернення кожного дня до м. Харкова – 1 000 грн за 1 день;
– у випадку відсутності можливості повернення щодня до м. Харкова – 1 500 грн на добу;
1.2. у разі відрядження до селищ та районних центрів інших областей – 1500 грн на добу;
1.3. у випадку відрядження до обласних центрів, м. Києва та Севастополя – 2 000 грн на добу.

2. Витрати на проїзд:
– згідно з підтвердними документами;
– у разі відсутності підтвердних документів та/або використання для проїзду таксі за домовленістю Сторін.

3. Витрати на проживання:
– згідно з підтвердними документами;
– у разі відсутності підтвердних документів за домовленістю сторін, але не менш ніж 2 000 грн. на добу

4. Інші витрати (виготовлення копій документів, придбання канцелярського приладдя тощо):
– згідно з підтвердними документами або за домовленістю сторін.

Не пізніш ніж за 3 дні до виїзду Виконавця у відрядження Замовник зобов’язаний сплатити йому авансом орієнтовну суму витрат на відрядження. Орієнтовна сума витрат на відрядження розраховується як добуток кількості днів відрядження на суму добових та вартість проживання з урахуванням вартості проїзду до місця призначення.