Редакція від 01.09.2018 року

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг

Фізична особа – підприємець Зарайський Олександр Миколайович (р.н.о.к.п.п. 2701611092), який діє на підставі Виписки з ЄДР щодо вчинення запису в ЄДР про реєстрацію ФО-П від 15.01.2013 року № 2 480 000 0000 146364 (надалі – «Виконавець»), керуючись Цивільним кодексом України (далі – ЦКУ), іншими законодавчими та підзаконними нормативно-правовими актами у сфері господарської діяльності, пропонує фізичним особам (надалі – «Замовник») отримати інформаційні та консультаційні послуги, передбачені цим Договором. Цей Договір є публічним відповідно до ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однакові для всіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічний договір – цей правочин про надання та отримання інформаційних та консультаційних послуг, який встановлює однакові для всіх Замовників умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Замовником (надалі – «Договір»).
1.2. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі, відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір, що міститься в публічній оферті.
1.3. Акцепт – надання Замовником повної і безумовної відповіді Виконавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою, шляхом повної або часткової оплати вартості послуг Виконавця у спосіб, передбачений на сайті та/або сторінці в соціальній мережі, яка належать Виконавцеві, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.
1.4. Замовник – фізична або юридична особа, яка уклала з Виконавцем цей Договір.
1.5. Сайт – вебсайт Виконавця в мережі Інтернет, розміщений за адресою: https://ukrpravo.biz/
1.6. Сторона – Виконавець або Замовник – залежно від контексту.
1.7. Сторони – Виконавець та Замовник.
1.8. Послуги: послугами в розумінні цього договору є надання консультацій та/або підготовка документів відповідно до переліку, зазначеного на Сайті Виконавця.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець надає Замовникові обрані ним Послуги, інформацію про які розміщено на Сайті на умовах цього Договору.
2.2. Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцю вартість обраних Замовником Послуг у розмірі й у порядку, зазначеному на Сайті Виконавця та з урахування положень цього Договору.

3. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є:
1) для послуги «Консультації в онлайн-режимі» та послуги «Підготовка документів в онлайн-режимі» – направлення листа на електронну пошту Виконавця zarajsky@gmail.com та/або направлення Виконавцю повідомлення в будь-якому в месенджері стосовно отримання зазначених послуг;
2) для послуги «Консультації з оподаткування та податкового права» – узгодження із Виконавцем дати та години початку консультації;
3) решти послуг, зазначених на Сайті – повна або часткова оплата вартості послуги.
Здійснення згаданих дій свідчить про прийняття Замовником публічної оферти.
3.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту вчинення Замовником дій, передбачених п. 3.1. цього Договору, що свідчать про згоду Замовника дотримуватися умов Договору, без підписання його письмового примірника Сторонами.
3.3. Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримувати Послуги на встановлених Виконавцем умовах та оплатити їхню вартість із моменту вчинення дій, передбачених п.3.1. цього Договору.
3.4. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Замовником положень Договору, Вартості послуг та умов їхнього надання та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, яка має необхідну дієздатність, а рівно всі права і повноваження, необхідні і достатні для укладання та виконання цього Договору відповідно до його умов.
4.2. Усі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. Перед отриманням та/або початком користування послугами кожний Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору, що розміщений (оприлюднений) на вебсайті Виконавця.
4.3. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір. Відповідно, Замовник, який здійснив Акцепт, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами цього Договору.
4.4. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він невправі користуватися послугами Виконавця та/або направляти листи на електронну пошту zarajsky@gmail.com стосовно їхнього отримання, звертатися письмово в месенджерах чи за телефоном щодо їхнього отримання, та/або сплачувати (повністю чи частково) їхню вартість. Відповідно, Замовник, який здійснив дії, передбачені п.3.1 цього Договору та/або цим пунктом, вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами цього Договору.
4.5. Договір про надання послуг Виконавця укладається шляхом отримання згоди від Замовника на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцептування всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.
4.6. Виконавець самостійно відповідно до та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим повідомленням про це Замовників на Сайті. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними до Договору, цей Замовник має право розірвати Договір згідно з порядком, викладеним в Договорі, протягом 3 (трьох) календарних днів із дня, коли він дізнався (чи міг дізнатися) про внесені зміни до Договору. Нерозірвання Замовником Договору в зазначений строк та продовження користування Послугами свідчить про згоду Замовника зі змінами, внесеними до Договору.
4.7. У разі внесення змін до цього Договору Виконавець розміщує повідомлення про такі зміни на своєму Сайті не менш ніж за 3 (три) календарні дні до набуття змінами чинності, окрім випадків, для яких Договором встановлено інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких Виконавець не зобов’язаний повідомляти Замовника про внесення змін. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

5. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Умови надання послуг:
5.1.1. ознайомлення Замовника з умовами цього Договору та його акцепт;
5.1.2. оплата Замовником вартості обраних послуг у розмірі та у порядку, визначеному Виконавцем із врахуванням інформації, зазначеної на сторінці послуги на Сайті Виконавця.
5.2. Послуги надаються після вчинення Замовником дій, необхідних для отримання обраних Послуг.
5.3. Замовник самостійно забезпечує дотримання належних технічних умов для персонального комп’ютера або іншого мобільного пристрою, необхідних для отримання обраної Послуги.
5.5. Виконавець не несе відповідальності у разі неможливості отримання Замовником обраної Послуги, яка виникла з причин, не залежних від Виконавця, зокрема, але не виключно у разі відсутності у Замовника можливості (зокрема технічної) для отримання Послуги. У випадку неотримання Замовником послуги не з вини Виконавця вартість такої послуги Замовнику не повертається та не відшкодовується.
5.5. Обрані Замовником Послуги надаються Замовникові в термін, у порядку та в обсязі, зазначеному на Сайті Виконавця та/або в електронних листах Виконавця, направлених на електронну поштову скриньку Замовника. Інформація щодо термінів (строків) та порядку надання обраної послуги, зазначена на Сайті Виконавця та/або в електронних листах Виконавця, направлених на електронну поштову скриньку Замовника, є невід’ємною частиною цього Договору.
5.6. Виконавець має право змінити терміни (строки) та порядок отримання Послуги після її замовлення Замовником, попередивши останнього про таку зміну шляхом направлення на його електронну адресу, зазначену під час реєстрації електронного листа.
5.7. За порушення морально-етичних норм, у разі іншої некоректної поведінки Замовника під час отримання Послуги Виконавець має право припинити надання Послуги такому Замовнику без компенсації (відшкодування, повернення) її вартості.

6. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

6.1. Виконавець має право:
6.1.1. Відмовити Замовнику в наданні Послуг на умовах цього Договору.
6.1.2. Надавати Послуги в терміни (строки) на умовах та в обсязі, зазначених на Сайті Виконавця та/або в електронних листах Виконавця, направлених на електронну поштову скриньку Замовника.
6.1.3. На підставі отриманого від Замовника e-mail здійснювати масову розсилку інформаційних повідомлень без згоди Замовника та/або осіб, які залишили свої дані на сайті Виконавця (в інформаційних повідомленнях розміщується посилання на відмову від їхнього отримання).
6.1.4. Залучати до надання Послуги (або її окремих частин) третіх осіб.
6.1.5. В односторонньому порядку вносити зміни до умов цього Договору, в тому числі, але не виключно, змінювати правила сплати коштів для надання послуг, вносити зміни в порядок надання послуг шляхом розміщення нової редакції цього Договору на Сайті виконавця.
6.2. Обов’язки Виконавця:
6.2.1. Надавати Послуги на умовах цього Договору.
6.2.2. Зберігати інформацію та відомості (в тому числі – персональні дані), надані Замовником на виконання умов цього Договору у межах чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.
6.3. Замовник має право:
6.3.1. Звертатися до Виконавця для отримання інформації щодо Послуг Виконавця, умов їхнього надання та умов цього Договору у спосіб та за контактами, зазначеними на Сайті Виконавця.
6.3.2. Отримувати будь-яку із запропонованих Послуг Виконавця на умовах цього Договору.
6.4. Обов’язки Замовника:
6.4.1. До акцептування Оферти ознайомитися з її чинними умовами.
6.4.2. Виконувати умови цього Договору.
6.2.3. У разі згоди з умовами цього Договору акцептувати його шляхом, визначеним в п.3.1. цього Договору.
6.5. Замовнику заборонено, якщо інше не передбачено умовами надання конкретної Послуги:
6.5.1. Допускати поширення недостовірної, неправдивої інформації, а також інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, а також інформації, яка  спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної, расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України і нормами Міжнародного права.
6.5.2. Здійснювати інші дії, не передбачені цим Договором, але такі, що містять склад кримінального або адміністративного правопорушення чи порушують права і законні інтереси Виконавця, інших Замовників та/або третіх осіб.

7. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Вартість Послуг Виконавця зазначається на Сайті Виконавця та/або в електронних листах Виконавця, направлених на електронну поштову скриньку Замовника (або під час спілкування в месенджерах), та може змінюватися залежно від складності послуги, часу, витраченого для її надання, тощо. Інформація про актуальну ціну Послуги зазначається на Сайті та/або в електронних листах Виконавця, направлених на електронну поштову скриньку Замовника (або під час спілкування із Замовником у месенджерах).
7.2. Оплата вартості обраної Послуги здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця у спосіб, зазначений на Сайті Виконавця.
7.3. Розміри та оплата вартості послуг:
7.3.1. вартість послуги «Консультації в онлайн-режимі» визначається Виконавцем після підготовки консультації (відповідей на питання Замовника тощо) та залежить від складності консультації і часу, витраченого на її підготовку. Вартість послуги повідомляється Замовнику в електронному листі одночасно із наданням консультації. Замовник зобов’язаний сплатити вартість послуги, визначеної Виконавцем, у повному обсязі протягом 2 днів після отримання послуги (консультації, відповіді на питання тощо);
7.3.2. вартість послуги «Підготовка документів в онлайн-режимі» визначається Виконавцем після підготовки документів і залежить від складності документів та часу витраченого на їхню підготовку. Вартість послуги повідомляється Замовнику в електронному листі одночасно із наданням підготовлених документів. Замовник зобов’язаний сплатити вартість послуги, визначеної Виконавцем, у повному обсязі протягом 2 днів після отримання послуги (підготовлених документів в електронному вигляді).
7.3.3. вартість послуги «Консультації з оподаткування та податкового права» визначається Виконавцем після надання усної консультації в офісі Виконавця та залежить від часу, витраченого на її надання. Мінімальну вартість послуги зазначено на сторінці послуги на сайті виконавця (за посиланням https://ukrpravo.biz/konsultats-iz-opodatkuvannya-ta-podatkovogo-prava). Замовник зобов’язаний сплатити вартість послуги, визначеної Виконавцем, у повному обсязі безпосередньо після отримання послуги.
7.3.4. вартість решти послуг, зазначених на Сайті Виконавця, визначається Виконавцем під час попередніх перемовин із Замовником щодо їхнього надання та повідомляється Замовнику: під час особистого спілкування, спілкування телефоном, спілкування в месенджерах та/або шляхом направлення електронного листа на електронну поштову скриньку Замовника. Послуги, зазначені в цьому пункті Договору, надаються Виконавцем після повної, 100 (сто) відсоткової її оплати Замовником. Така оплата вартості Послуги означає ознайомлення і повну згоду Замовника з усіма умовами цього Договору.
7.4. Замовники мають змогу отримати індивідуальні бонуси, привілеї, знижки від Виконавця на його власний розсуд.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. У випадку надання Замовником завідомо неправильних даних Виконавець не несе жодної відповідальності за наслідки, а претензії таких Замовників не розглядаються.
8.2. У разі порушень у роботі мережі Інтернет, обладнання, програмного забезпечення Замовника, розладу стану здоров’я Замовника та/або неможливості прибути за адресою (місцем) надання Послуги, Виконавець не несе відповідальності за неможливість отримання/надання Послуги.
8.3. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані Замовнику, внаслідок його дій чи бездіяльності.
8.4. Сторони дійшли згоди, що сумарна відповідальність Виконавця за будь-якими позовами та/або претензіями (в тому числі, але не виключно, за невиконання умов цього Договору) обмежується сумою платежу, сплаченого Замовником за Послугу Виконавця.
8.5. Виконавець не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені впливом обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) у порядку, передбаченому цим Договором.
8.6. У випадку порушення термінів оплати вартості послуг встановлених в п.7.3 цього Договору більше ніж на 5 робочих днів, Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцю штраф у розмірі 50% від суми заборгованості.
8.7. Сторони дійшли згоди, що у випадку порушення термінів оплати вартості послуг встановлених в п.7.3. цього Договору більше ніж на 30 календарних днів або не сплати вартості наданих послуг чи у випадку відмови здійснити оплату Виконавець має право розмістити в мережі інтернет та/або на сторінках в соціальних мережах інформацію про Замовник як про ненадійного контрагента (замовника).

8.8. Усі спори, що виникають із цього Договору, або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Виконавцем та Замовником.
8.9. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується судом – відповідно до чинного процесуального законодавства України.

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС – МАЖОР)

9.1. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміють будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін – і яких не можна передбачити чи уникнути, включно: військові дії, громадські заворушення, антитерористичні операції, епідемії, блокади, землетруси, повені, пожежі, рішення чи приписи органів державної влади та управління, внаслідок яких на Сторони покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження (ліцензійні, митні, податкові тощо) і які унеможливлюють подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін;
9.2. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 30 (тридцяти) днів поспіль, то кожна зі Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором і, в такому разі, жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків;
9.3. Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини, повинна повідомити про це іншу сторону протягом 3-х днів із моменту настання таких обставин. Настання обставин нездоланної сили має бути підтверджене довідкою відповідних компетентних органів;
9.4. За відсутності своєчасного повідомлення винна Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні збитки, заподіяні іншій Стороні неповідомленням або невчасним повідомленням про настання обставин непереборної сили;
9.5. Настання форс-мажорних обставин збільшує строк виконання Договору на період їхньої дії.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його акцептування Замовником та діє до моменту отримання замовленої Послуги.
10.2. Завершення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
10.3. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Замовників шляхом його розміщення (оприлюднення) на Офіційному вебсайті Виконавця.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Конфіденційною визнається вся ділова інформація між Виконавцем та Замовником, у тому числі, але не виключно, інформація про Виконавця, Замовника, третіх осіб, технології. Акцептуючи цей Договір, Замовник надає дозвіл на збирання та обробку його персональних даних – для цілей, пов’язаних із наданням Послуг та в межах, визначених законодавством України.
11.2. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» Замовнику повідомляється:
11.2.1. Володільцем та розпорядником персональних даних Замовника є Виконавець.
11.2.2. Персональні дані Замовника обробляються з метою надання Послуг, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.
11.2.3. Із метою обробки персональних даних, зазначеною у цьому Договорі, можуть оброблятися ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, реєстраційний номер облікової картки платника податків або ЄДРПОУ, анкетні дані, адреса реєстрації.
11.2.4. Із персональними даними вчинятимуться такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеосіблення, знищення персональних даних.
11.2.5. Персональні дані Замовника без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення їх не можуть бути передані третім особам – за винятком випадків, передбачених Законом України «Про захист персональних даних» та випадків, передбачених іншими Законодавчими актами.
11.2.6. Персональні дані Замовника оброблятимуться з моменту їхнього отримання та протягом всієї діяльності Виконавця, після чого їх буде знищено Виконавцем у зв’язку із завершенням строку зберігання персональних даних. Персональні дані Замовника зберігатимуться протягом терміну, який передбачено законодавством України, після чого їх буде знищено у зв’язку із завершенням строку зберігання персональних даних.
11.2.7. Замовник може відкликати згоду на обробку своїх персональних даних письмово, надіславши Виконавцю запит, але у цьому разі втрачає право на отримання Послуги (без відшкодування її вартості).
11.2.8. Замовник володіє всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».
11.2.9. Отримуючи Послуги, кожен Замовник надає згоду Виконавцю на обробку його персональних даних в обсязі та на умовах, які зазначені у цьому Договорі.
11.3. Замовник має право на отримання Послуги виключно у випадку дотримання ним всіх вимог цього Договору.
11.4. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення умов цього Договору та/або питань, не урегульованих ним, остаточне рішення приймається Виконавцем відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Виконавця є остаточним і не підлягає оскарженню.
11.5. У разі відмови Замовника від отримання ним Послуги будь-які претензії Замовника з цього приводу Виконавцем не приймаються і не розглядаються, а сплачена вартість послуги Замовнику не повертається та у будь-який спосіб не відшкодовується.
11.6. Проїзд до місця отримання Послуги і у зворотному напрямку, проживання, харчування та витрати, пов’язані з отриманням Послуги, а також будь-які інші витрати Замовника оплачуються самим Замовником.

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1 Одностороння зміна умов чи відмова виконувати умови Договору є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором.
12.2. Виконавець підтверджує, що є платником єдиного податку (3 група, 5 %).
12.3. Укладаючи (акцептуючи) цей Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору.
12.4. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України – і його умови однакові для всіх Замовників. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Замовника зі всіма умовами Договору, без винятку і доповнення. А також свідчить про те, що Замовник розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Замовник не перебуває під впливом помилки, обману, насильства, загрози і тому подібного.

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Адресу для надсилання скарг (заяв, звернень) до Виконавця, порядок і терміни розгляду заяв та скарг, а також поштові та електронні адреси, за якими Замовник може звернутися з питань надання Послуг, можна дізнатия на сайті Виконавця. У випадку звернення Замовника до Виконавця за допомогою телефону Замовник погоджується із тим, що телефонна розмова може бути записана з метою контролю якості обслуговування Замовника.
Місцезнаходження офісу Виконавця: м. Харків, майдан Конституції, будинок 1 (Палац Праці), під’їзд 3, поверх 6, офіс 36-07.
IBAN: UA423515330000026009052338609, р.н.о.к.п.п.: 2701611092.

Поділитись з друзями у себе на сторінці!
Call Now Button