Надання заяви про неможливість виконання податкових обов’язків

Заява про неможливість виконання податкових обов'язків: кому потрібно надавати, зміст заяви, порядок та терміни надання. Мінфін Порядок №225

Всі юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які після початку війни не сплачували податки та/або не надавали звітність, зобов’язані надати до податкових органів Заяву про неможливість виконання податкових обов’язків через війну (далі – Заява).

Чому необхідно надавати заяву про неможливість виконання податкових обов’язків

Так відповідно до пп. 69.1 п. 69 підрозділу 10 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України (далі – ПКУ):
1) Платники податків, які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, надання звітності (реєстрації податкових накладних тощо), звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до дня набрання чинності Закону України, яким ПКУ було доповнено пп.69.1 .61 за умови:
– надання звітності (реєстрації податкових накладних тощо) у строк не пізніше 20 липня 2022 року;
– сплати податків та зборів у строк не пізніше 31 липня 2022 року.

2) Платники податків, які не мають можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності (реєстрації податкових накладних тощо), звільняються від передбаченої ПКУ відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у цьому підпункті, та перелік документів на підтвердження затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

На цей час Наказом Міністерства фінансів України від 29.07.2022 року № 225 затверджений Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України (далі – Порядок №225).

Таким чином, згідно приписів пп.69.1 п. 69 підрозділу 10 розділу XX “Перехідні положення” ПКУ Платникам податків, які не мають можливості сплачувати податки, надавати звітність (реєструвати податкові накладні тощо) або мали, а потім втратили таку можливість, необхідно надати по податкової Заяву про відсутність можливості виконання податкових обов’язків (та документи, що це підтверджують).

Зміст

Термін надання заяви

Заяву про відсутність можливості виконання податкових обов’язків (та документи, що це підтверджують) необхідно надати до податкової до 30 вересня 2022 року платникам податків, які на цей час досі не мають можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності (реєстрації податкових накладних тощо), у зв’язку з чим не сплачують податки, не надають звітність (не реєструють податкові накладні тощо), однак мають можливість надати до податкового органу заяву про відсутність можливості виконання податкових обов’язків.

Якщо ж ви продовжуєте не сплачувати податки і не надавати звітність (не реєструвати податкові накладні тощо) і не маєте можливості надати до контролюючого органу Заяву про відсутність можливості виконання податкових обов’язків (та документи, що це підтверджують), таку заяву необхідно буде надати одночасно з набуттям можливості та виконанням одного з податкових обов’язків (реєстрації податкової накладної, подання звітності, сплати невиконаного податкового зобов’язання тощо), але не пізніше ніж 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платників податків.

Ну а у випадку, якщо ви раніше виконували податкові обов’язки (сплачували податки, надавали звітність, реєстрували податкові накладні), а потім втратили таку можливість, заяву слід подати протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем втрати таких можливостей.

Заяву та документи в електронній формі можна надати трьома способами:
– шляхом надсилання через Електронний кабінет;
– у паперовій формі шляхом подання до контролюючого органу за місцем податкової адреси або будь-якого сервісного центру контролюючого органу;
– надіслати поштою з повідомленням про вручення.

Платники податків, які не подали у встановлені строки заяву (та копії документів, що підтверджують неможливість виконання податкового обов’язку), або по яким контролюючим органом за результатами розгляду поданої заяви прийнято вмотивоване рішення щодо можливості своєчасного виконання таким платником свого податкового обов’язку, вважаються такими, що мають можливість своєчасно виконати податкові обов’язки. Відповідно до таких платників податків будуть застосовані штрафи за несвоєчасну сплату податків, несвоєчасне надання звітності (реєстрації податкових накладних тощо).

Форма та зміст заяви

Враховуючи, що форма Заяви про неможливість виконання податкових обов’язків наразі не затверджена, вона подається в довільній формі, однак відповідно до приписів п.3 Порядку № 225 Заява має містити наступні обов’язкові реквізити:
– повне найменування платника податків згідно з реєстраційними документами або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) платника податків;
– код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер;
– реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
– податкову адресу платника податків;
– найменування контролюючого органу, до якого подається заява;
– дату подання заяви;
– чітке та стисле обґрунтування підстав для підтвердження неможливості виконання платником податків податкових обов’язків з посиланням на документальне підтвердження викладених фактів;
– вичерпний перелік додатків із зазначенням кількості сторінок кожного документа, їх повної назви та реквізитів (дата, номер, найменування органу, що видав документ);
– які саме податкові обов’язки не мав / не має можливості виконати платник податків;
– інформацію про податкові періоди, за які неможливо виконувати податкові обов’язки, або інформацію щодо обставин, пов’язаних з проведенням воєнних (бойових) дій, терористичними актами, диверсіями або іншими обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами), спричиненими військовою агресією Російської Федерації, тимчасовою окупацією збройними формуваннями Російської Федерації;
– підписи платника податку – фізичної особи або посадових осіб платника податку, засвідчені печаткою платника податку (за наявності).

Разом із Заявою платник податків зобов’язаний надати документ чи кілька документів (краще надавати копію документа чи документів), інформацію, що можуть підтвердити неможливість виконання ним своїх податкових обов’язків.

Оригінали відповідних документів, що підтверджують неможливість виконання податкового обов’язку, необхідно зберігати протягом строку давності, встановленого ПКУ.

На вимогу контролюючого органу та в межах його повноважень, визначених законодавством, платники податку зобов’язані пред’явити оригінали документів, що підтверджують неможливість виконання податкового обов’язку, передбаченого Кодексом або іншим законодавством, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи.

Розгляд заяви контролюючим органом

Заява та надані документи (копії документів) розглядаються податковою протягом 20 календарних днів з дня, наступного за днем їх отримання, з можливістю продовження терміну розгляду з урахуванням строку, передбаченого для направлення попереднього рішення.

У разі, якщо на погляд податкової наданих платником документів (копій документів) недостатньо, щоб підтвердити неможливість виконання податкових обов’язків, контролюючий орган направляє платнику податків попереднє рішення щодо можливості чи неможливості своєчасного виконання платником податків свого податкового обов’язку (далі – Попереднє рішення), з пропозицією щодо надання платником до податкової конкретних додаткових документів (копій документів) на підтвердження зазначеної у заяві підстави (підстав) неможливості виконання платниками податків податкових обов’язків.

Таке Попереднє рішення направляється платнику не пізніше ніж 20 календарних днів з дня, наступного за днем отримання контролюючим органом Заяви.

Платник податку може подати до податкової додаткові документи (копії документів) щодо обґрунтування/пояснення на підтвердження зазначеної у заяві підстави (підстав) неможливості виконання податкових обов’язків протягом 10 календарних днів з дня, наступного за днем отримання попереднього рішення.

Додаткові документи (копії документів) щодо обґрунтування/пояснення розглядаються контролюючим органом протягом 20 календарних днів з дня, наступного за днем їх отримання.

У випадку, якщо після отримання Попереднього рішення платник не надав додаткових документів (копій документів) щодо обґрунтувань/пояснень на підтвердження зазначеної у заяві підстави (підстав) неможливості виконання податкових обов’язків, контролюючий орган приймає рішення на підставі попередньо поданої платником податків заяви, документів (копій документів) та інформації.

Також у разі потреби податківці можуть звертатися до компетентних органів щодо додаткового підтвердження обставин, викладених у заяві платника податків та відповідних документах. Однак знаючи, як діє податкова, такі звернення, скоріш за все, будуть мати місце виключно з метою спростувати твердження платника щодо неможливості своєчасного виконання своїх податкових обов’язків. А ніяк не для того, щоб допомогти їх підтвердити.

Обов’язок доведення щодо можливості чи неможливості платником податків своєчасно виконати свій податковий обов’язок покладається на контролюючий орган.

За результатами розгляду наданої Заяви контролюючий орган приймає вмотивоване рішення щодо можливості чи неможливості своєчасного виконання платником податків свого податкового обов’язку (далі – Рішення).

Прийняті Попереднє рішення та Рішення направляються платнику податків у порядку, встановленому ст. 42 ПКУ.

При цьому у випадку направлення попереднього рішення та рішення шляхом його надіслання до Електронного кабінету платника податків податкова зобов’язана надіслати на електронну адресу (адреси) платника податків інформацію про вид документа, дату та час його надіслання до Електронного кабінету.

Рішення контролюючого органу може бути оскаржене відповідно в адміністративному чи судовому порядку.

У разі прийняття контролюючим органом рішення щодо підтвердження неможливості своєчасного виконання платником податків податкового обов’язку, до такого платника податків не застосовується відповідальність, передбачена Кодексом або іншим законодавством, контроль за яким покладено на контролюючі органи за його невиконання/несвоєчасне виконання.

Підстави, що унеможливлюють виконання платниками податків податкових обов’язків

Порядком №225 визначений виключний перелік підстав, що унеможливлюють виконання платниками податків свої податкових обов’язків.

Підставами неможливості виконання платниками податків – юридичними особами та їх відокремленими підрозділами податкових обов’язків (у тому числі обов’язків податкових агентів) є:

1) втрата (знищення чи зіпсуття) первинних документів, комп’ютерного та іншого обладнання внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації;

2) неможливість використати чи вивезти документи, комп’ютерне та інше обладнання внаслідок ведення бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації;

3) використання чи вивезення документів, комп’ютерного або іншого обладнання, пов’язане з ризиком для життя чи здоров’я посадової особи платника податків або неможливе у зв’язку з встановленням уповноваженими органами державної влади відповідно до закону в умовах воєнного стану заборон та/або обмежень;

4) можливість витоку інформації щодо обсягів та місць зберігання пального або спирту етилового та їх знищення надалі внаслідок складання та реєстрації акцизних накладних, та/або подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового, та/або подання заявки на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними тощо (виключно в частині виконання визначених цим абзацом обов’язків);

5) відсутність у платника податків інших посадових осіб, уповноважених відповідно до законодавства нараховувати, стягувати та вносити до бюджету податки, збори, а також вести бухгалтерський облік, складати та подавати податкову та фінансову звітність, відсутність можливості у власника призначити таких посадових осіб за умови відсутності у такого платника податків об’єктів оподаткування, або показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу, може бути пов’язана з такими обставинами:
– посадова особа є одночасно одним із власників юридичної особи за умови, що відсутність такого співвласника (акціонера, учасника, засновника) унеможливлює прийняття рішення про призначення на постійній або тимчасовій основі іншої посадової особи;
– юридична особа заснована на власності окремої фізичної особи, яка одночасно є єдиною посадовою особою такої юридичної особи.

6) перебування (податкова адреса платника податків та/або фактичне знаходження / знаходження виробничих потужностей тощо) на території населеного пункту, у якому ведуться воєнні (бойові) дії, який (які) знаходиться в оточенні (блокуванні) або тимчасово окупований збройними формуваннями Російської Федерації;

7) інші обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини), підтверджені документально.

Підставами неможливості виконання платником податків – фізичною особою, зокрема самозайнятою особою, податкових обов’язків, крім підстав, встановлених підпунктами 102.6.1 – 102.6.5 пункту 102.6 статті 102 глави 9 розділу II Кодексу, є:

1) перебування на території населеного пункту, який є податковою адресою такого платника та в якому ведуться воєнні (бойові) дії, який оточено (заблоковано) або тимчасово окуповано збройними формуваннями Російської Федерації;

2) перебування на стаціонарному лікуванні у закладах охорони здоров’я (у тому числі закордонних) у зв’язку з пораненням (контузією, травмою, каліцтвом), пов’язаним із виконанням обов’язків військової служби, або у відпустці у зв’язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської комісії;

3) перебування на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я (у тому числі закордонних) у зв’язку з пораненням (контузією, травмою, каліцтвом), захворюванням, одержаними в результаті бойових дій і пов’язаних із ними нещасних випадків або внаслідок ушкоджень, отриманих від насильницьких дій службовців збройних формувань Російської Федерації у районі бойових дій або тимчасової окупації;

4) призов на військову службу під час загальної мобілізації, оголошеної Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 65 “Про загальну мобілізацію”, затвердженим Законом України від 03 березня 2022 року № 2105-IX “Про затвердження Указу Президента України “Про загальну мобілізацію”, або перебування в підрозділах територіальної оборони;

5) належність до працівників правоохоронних органів, військовослужбовців або працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Головного управління розвідки Міноборони, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та інших осіб, які беруть безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації;

6) втрата/відсутність (смерть, визнання безвісно відсутнім тощо) осіб, на яких відповідно до абзацу другого пункту 179.6 статті 179 розділу IV Кодексу покладається обов’язок щодо заповнення та подання податкової декларації від імені платника податків, що є малолітньою/неповнолітньою або визнаною судом недієздатною особою, якщо такі особи не перебувають на повному утриманні інших осіб або держави;

7) втрата (знищення чи зіпсуття) первинних документів, комп’ютерного та іншого обладнання внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, або знаходження їх на територіях, на яких ведуться (велися) воєнні (бойові) дії, які оточено (заблоковано) або тимчасово окуповано збройними формуваннями Російської Федерації;

8) неможливість використати чи вивезти документи, комп’ютерне та інше обладнання внаслідок ведення воєнних (бойових) дій, оточення (блокування) або якщо територія, де знаходяться документи, комп’ютерне та інше обладнання, тимчасово окупована збройними формуваннями Російської Федерації;

9) використання чи вивезення документів, комп’ютерного або іншого обладнання, пов’язане з ризиком для життя чи здоров’я платника податків або неможливе у зв’язку з встановленням уповноваженими органами державної влади відповідно до закону в умовах воєнного стану заборон та/або обмежень;

10) можливість витоку інформації щодо обсягів та місць зберігання пального або спирту етилового та їх знищення надалі внаслідок складання та реєстрації акцизних накладних та/або подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового, та/або подання заявки на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними тощо (виключно в частині виконання визначених цим абзацом обов’язків);

11) інші обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини), підтверджені документально.

Які документи можуть підтвердити неможливість виконати податковий обов’язок своєчасно

Наказом Міністерства фінансів України від 29.07.2022 року № 225 затверджено два переліки (окремо для юросіб, окремо для фізосіб, зокрема, ФО-П) документів, що підтверджують неможливість платника своєчасно виконати свій податковий обов’язок, у тому числі обов’язок податкового агента.

Перелік документів,
що підтверджують неможливість платника податків – юридичної особи, зокрема щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, своєчасно виконати свій податковий обов’язок, у тому числі обов’язок податкового агента

1. Акт, що засвідчує факт пожежі, складений відповідно до вимог пункту 7 Порядку обліку пожеж та їх наслідків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року № 2030.

2. Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у разі його знищення відповідно до Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127.

3. Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що засвідчує факт реєстрації відомостей про кримінальне правопорушення, отриманий у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України, у разі викрадення основних засобів або руйнування/втрати майна.

4. Інші документи, складені відповідно до вимог пп. 14, 15 п. 2 Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 326.

5. Документ, що підтверджує відсутність коштів на банківських рахунках платника податків (виписка з рахунків клієнта банку на дату подання до банку розрахункового документа на сплату податків).

6. Копія наказу підприємства про призупинення роботи підприємства та його працівників або встановлення простою в роботі підприємства, викликане обставинами непереборної сили (із зазначенням дати початку і закінчення такого призупинення (за можливості)).

7. Документ або повідомлення оператора поштового зв’язку (вказується посилання на офіційну сторінку оператора, де розміщене таке повідомлення), що підтверджує призупинення функціонування оператора поштового зв’язку та/або об’єктів поштового зв’язку на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, та територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації.

8. Документ або повідомлення банку (вказується посилання на офіційну сторінку банку, де розміщене таке повідомлення), що підтверджує призупинення роботи банку або його відокремлених підрозділів та/або платіжних систем у зв’язку із введенням воєнного стану.

9. Копії платіжних доручень (розрахункових та інших документів щодо ініціювання переказу коштів) або їх скріншот (знімок екрану) платника податків на сплату узгоджених сум грошових зобов’язань, податкового боргу, поданих до банку, що залишилися невиконаними, оскільки кошти не були зараховані до бюджету у зв’язку з відключенням банку від системи електронних платежів або порушенням у роботі системи авторизації банку. Надається разом із документом або повідомленням, зазначеним у пункті 8 цього Переліку.

10. Документ або повідомлення (вказується посилання на офіційну сторінку банку, де розміщено таке повідомлення), що підтверджує вимушене призупинення роботи головних управлінь Казначейства у зв’язку з введенням воєнного стану.

11. Повідомлення, що підтверджує аварійне (незаплановане) відключення постачання електроенергії в умовах воєнного стану, суб’єкта господарювання до сфери обслуговування якого належить таке підприємство, зокрема скріншот повідомлення в месенджер (Viber, Telegram тощо) і мобільних додатках.

12. Документ, що підтверджує вимушене відключення надання послуг глобальної мережі Інтернет, пов’язане з введенням воєнного стану, що унеможливило надання податкової звітності в електронній формі (інформаційне повідомлення інтернет-провайдера).

13. Документи, що свідчать про пошкодження, знищення, втрату майна, що знаходиться на балансі підприємства і є об’єктом оподаткування, єдиним джерелом для сплати податків або яке перебуває у податковій заставі (акт про надзвичайну подію, інвентаризаційний опис, протокол інвентаризаційної комісії, підписаний представником територіального органу ДСНС, згідно з якими відбувається відображення таких подій у бухгалтерському обліку та викладаються фактичні події, зазначаються понесені матеріальні втрати (перелік майна, його вартість); заява до правоохоронних органів; акт незалежного оцінювача; наявність страхового полісу, заява про страховий випадок тощо).

14. Документи, що свідчать про акти мародерства, грабежу, рейдерства, захоплення майна та примусове захоплення приміщення (копія заяви до територіального органу внутрішніх справ та документ, виданий відповідним правоохоронним органом щодо реєстрації кримінального провадження тощо).

15. Документи, що свідчать про подання заяви до правоохоронних органів про вчинення кримінального правопорушення та реєстрації кримінального провадження за результатами розгляду такої заяви.

16. Документи, що свідчать про пошкодження, втрату, знищення, зіпсуття документів бухгалтерського обліку або неможливості їх вивезення з територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, та на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації (інформація про подання до контролюючого органу повідомлення згідно п. 44.5 ст. 44 ПКУ, повідомлення про неможливість вивезення первинних документів згідно пп. 69.28 п. 69 підрозділу 10 розділу XX “Перехідні положення” ПКУ).

17. Подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, програмними засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія).

Перелік документів,
що підтверджують неможливість платника податків – фізичної особи, зокрема самозайнятої особи, своєчасно виконати свій податковий обов’язок, у тому числі обов’язок податкового агента

Документальне підтвердження підстав, встановлених пп. 102.6.1 – 102.6.5 п. 102.6 ст. 102 ПКУ здійснюється відповідно до вимог п. 2 р. II Порядку застосування норм пунктів 102.6 – 102.7 статті 102 глави 9 розділу II Податкового кодексу України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2017 року № 861.

1. З підстав, передбачених пп. 1 п. 2 розділу II Порядку № 225, подається:
– паспорт громадянина України;
– витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання.

2. З підстав, передбачених пп. 2 п. 2 розділу II Порядку №225, подається:
– військовий квиток та довідка закладу охорони здоров’я;
– військовий квиток та висновок (постанова) військово-лікарської (лікарсько-експертної) комісії;
– довідка закладу охорони здоров’я із зазначенням періоду перебування на лікуванні та характеру поранення (контузії, травми, каліцтва).

3. З підстав, передбачених пп. 3 п. 2 розділу II Порядку №225, подається довідка закладу охорони здоров’я із зазначенням періоду перебування на лікуванні та характеру поранення (контузії, травми, каліцтва), захворювання.

4. З підстав, передбачених пп. п. 2 розділу II Порядку №225, подається військовий квиток або інший документ, виданий відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період.

5. З підстав, передбачених пп. 5 п. 2 розділу II Порядку №225, подається:
– трудова книжка та документ, виданий відповідним державним органом, із зазначенням даних безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації;
– військовий квиток та документ, виданий відповідним державним органом, із зазначенням даних безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

6. З підстав, передбачених пп.6 п. 2 розділу II Порядку №225, подається:
– свідоцтво про народження малолітньої/неповнолітньої дитини та свідоцтво про смерть батьків, опікуна або піклувальника;
– свідоцтво про народження малолітньої/неповнолітньої дитини та відповідне рішення суду;
– документ, що підтверджує недієздатність особи, та свідоцтво про смерть батьків, опікуна або піклувальника;
– документ, що підтверджує недієздатність особи, та відповідне рішення суду.

7. З підстав, передбачених пр. 7 – 11 п. 2 розділу II Порядку №225, подається:
– документ, що підтверджує відсутність коштів на банківських рахунках платника податків – самозайнятої особи (виписка з рахунків клієнта банку на дату подання до банку розрахункового документа на сплату податків);
– документ або повідомлення оператора поштового зв’язку (вказується посилання на офіційну сторінку оператора, де розміщене таке повідомлення), що підтверджує призупинення функціонування оператора поштового зв’язку та/або об’єктів поштового зв’язку на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, та територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації;
– документ або повідомлення банку (вказується посилання на офіційну сторінку банку, де розміщене таке повідомлення), що підтверджує призупинення роботи банку або його відокремлених підрозділів та/або платіжних систем у зв’язку із введенням воєнного стану;
– копії платіжних доручень (розрахункових та інших документів щодо ініціювання переказу) або їх скріншот (знімок екрану) платника податків на сплату узгоджених сум грошових зобов’язань, податкового боргу, поданих до банку, що залишилися невиконаними, оскільки кошти не були зараховані до бюджету у зв’язку з відключенням банку від системи електронних платежів або порушенням у роботі системи авторизації банку. Надається разом із документом або повідомленням, зазначеним в абзаці четвертому цього пункту Переліку;
– документ або повідомлення (вказується посилання на офіційну сторінку банку, де розміщене таке повідомлення), що підтверджує вимушене призупинення роботи головних управлінь Казначейства у зв’язку з введенням воєнного стану;
– документ, що підтверджує аварійне (незаплановане) відключення постачання електроенергії, пов’язане з введенням воєнного стану, до сфери обслуговування якої належить таке підприємство, зокрема розміщений у мережі Інтернет тощо;
– документ, що підтверджує вимушене відключення надання послуг глобальної мережі Інтернет, пов’язане з введенням воєнного стану, що унеможливило надання податкової звітності в електронному вигляді (інформаційне повідомлення інтернет-провайдера);
– документи, що свідчать про пошкодження, знищення, втрату майна, що належить фізичній особі і використовується в підприємницькій / незалежній діяльності і є об’єктом оподаткування, єдиним джерелом для сплати податків або яке перебуває у податковій заставі (заява до правоохоронних органів; акт незалежного оцінювача; наявність страхового полісу, заява про страховий випадок тощо);
– документи, що свідчать про акти мародерства, грабежу, рейдерства, захоплення майна та примусове захоплення приміщення (заява до територіального органу внутрішніх справ та документ, виданий відповідним правоохоронним органом щодо реєстрації кримінального провадження тощо);
– акт, який засвідчує факт пожежі, складений відповідно до вимог пункту 7 Порядку обліку пожеж та їх наслідків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року №2030;
– інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у разі його знищення відповідно до Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127;
– витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що засвідчує факт реєстрації відомостей про кримінальне правопорушення, отриманий у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України, у разі викрадення або руйнування/втрати майна;
– подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, програмними засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія).

Ну а якщо вам потрібна буде допомога чи консультація щодо надання Заяви про відсутність можливості виконання податкових обов’язків, ви завжди можете звернутись до мене>>>>

Щоб не пропустити важливу інформацію, підписуйтесь на мій телеграм-канал «Податковий консультант».

Якщо моя стаття вам сподобалася або виявилася для вас корисною, можете сказати "дякую", 🙂 перерахувавши будь-яку суму -  на ваш розсуд : 
Просто натиснувши на кнопку: ДЯКУЮ!

Інша корисна інформація на сайті «Податковий консультант»:
1) Статті із оподаткування та держреєстрації:
- Все про надання звітності;
- Єдиний податок;
- Податок на додану вартість;
- Готівка РРО та ПРРО;
- Перевірки та штрафи;
- Реєстрація та внесення змін.
2) Бланки первинних документів та договорів.
3) Матеріали (статті) із системи ЗІР ДПС України.
4) Нормативно - правові документи та рішення суду.

Поділитись з друзями у себе на сторінці!

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *